فسخ قرارداد بر مبنای دلیل موجه ورزشی

فسخ قرارداد بر مبنای دلیل موجه ورزشی

به موجب ماده 14 مکرر مقررات فیفا در خصوص وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان مصوب 2020، در مواردی که یک باشگاه به صورت غیر قانونی حداقل دو ماه دستمزد ماهیانه بازیکنی را سرموعد پرداخت ننماید، بازیکن می تواند «فسخ قرارداد بر مبنای دلیل موجه ورزشی» را اعمال نماید؛ مشروط بر آنکه با اخطاری کتبی باشگاه بدهکار را مطلع نموده و حداقل، مهلتی 15 روزه به باشگاه اعطا نماید تا باشگاه به صورت کامل، تعهدات مالی خود را ایفا نماید.

در ادامه، ماده 15 مقررات فیفا در خصوص وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان نیز یکی دیگر از موارد شایع این گونه فسخ را توضیح می دهد:

یک بازیکن حرفه ای که در طول فصل درکمتر از 10٪ مسابقات رسمی باشگاهش حضور داشته، میتواند قرارداد خود را پیش از موعد و با استناد به دلیل موجه ورزشی فسخ نماید.

طبق توضیحی در پاراگراف چهار رای شماره 2007/A/1369 دیوان داوری ورزش(مورخ 6 مارس 2008) در ارتباط با مفهوم حضور بازیکن درکمتر از 10درصد مسابقات، بر مبنای آنچه در تفسیر مقررات تعیین وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده، تعداد حضور در بازی ها مهم نیست بلکه ملاک، دقیقه های موثر بازی است.
اگرچه تفسیر الزام آور نیست، امارویکردی است که موجب ایجاد قطعیتی خاص در بین متخصصان ورزش می شود. هدف ماده 15این است که اگر بازیکنی در شرایطی قرار دارد که از فعالیت حرفه ای خود با یک نظم منطقی منع گردیده-به گونه ای که مانع ازپیشرفت حرفه ای او می شود-بتواند قرارداد خود را یک طرفه فسخ نماید.

حقوقدان ورزشی(وکیل ورزشی در تهران) به دنبال آنست با طرح این گونه موضوعات که از جمله مباحث تخصصی حقوق ورزش به شمار می آید، فعالان حوزه ورزش را یاری نموده و در مواقع بروز، مسیر را برای تحقق بهترین نتیجه فراهم کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.