مفهوم شرایط خاص ورزش یا  Specificity of Sportدر بند 1 ماده 17 مقررات فیفا در خصوص وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان آمده است.

توضیح آن که غرامت ناشی از نقض، با در نظر گرفتن قانون کشور مربوطه]کشور متبوع باشگاه[، شرایط خاص ورزش و هرگونه معیار معقول دیگر محاسبه خواهد شد. این ماده از ارکان قضایی می خواهد که اوضاع و احوال خاص ورزش را مد نظر قرار داده تا تصمیمات اتخاذی نه تنها منافع بازیکن و باشگاه، بلکه به طور گسترده تر، منافع تمام جامعه فوتبال را تامین کند.(مفهوم شرایط خاص ورزش در آراء گوناگون دیوان داوری ورزش آمده است: از جمله پاراگراف 139رای شماره1644 سال 2008 در خصوص اختلاف آدرین موتو و باشگاه چلسی؛ پاراگراف 46 و 47 رای شماره1568 سال 2008؛ پاراگراف153و 154 رای شماره 1519 سال 2008 در خصوص اختلاف بین باشگاه شاختار دونتسک اوکراین ورئال زاراگوزای اسپانیا)

به موجب این ضابطه، نهادهای قضایی ورزشی به ویژه CAS باید این هدف را داشته باشند تا تصمیمات آنها نه تنها از نظر حقوقی صحیح باشد، بلکه بر اوضاع و احوال ورزشی و موضوعات ورزشی که مختص هر پرونده منحصر به فرد است نیز منطبق باشد.

با لحاظ نمودن اوضاع و احوال به خصوص، همچنین نحوه بروز اتفاقات، هیئت های رسیدگی در CAS می توانند این رویه را در پیش گیرند که در موارد بروز فسخ غیر موجه، مقام قضایی مجازاست طبق قوانین خاص داخلی، میزان مشخصی را به عنوان غرامت ویژه لحاظ کند. از این رو ممکن است شرایط خاص یک پرونده ورزشی، رکن قضایی را به این سمت و سو ببرد تا میزان غرامتی که بدان حکم داده شده را به دلیل شرایط خاص ورزش، افزایش و یا کاهش دهد(پاراگراف 139رای شماره1644 سال 2008 درخصوص اختلاف آدرین موتو و باشگاه چلسی؛ پارگراف156 رای شماره 1519 سال 2008 درخصوص اختلاف بین باشگاه شاختار دونتسک اوکراین و رئال زاراگوزای اسپانیا).

مفهوم مورد بحث در این نوشته از نوآوری ها و مولفه های مختص به حقوق ورزشی می باشد. در پروسه رسیدگی به اختلافات و دعاوی ورزشی نزد ارکان قضایی اختصاصی، هم رکن قضایی و هم وکیل ورزشی برای دفاع هر چه بهتر از موکل، شرایط خاص ورزش را نیز مد نظر قرار خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.