وکالت در دعاوی ورزشی

وکالت در دعاوی ورزشی

مرجع حل و فصل اختلافات مرتبط با ورزش، مراجع تخصصی غیر از محاکم عمومی دادگستری می باشند. در بعد داخلی کمیته های انضباطی، کمیته های اخلاق، کمیته وضعیت فدراسیون ها و در بعد بین المللی، دیوان داوری ورزش(CAS) و اتاق حل اختلاف فیفا(DRC) از جمله این مراجع تخصصی هستند. طرح دعوی یا دفاع در این مراجع(وکالت در دعاوی ورزشی) بر مبنای آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی ورزشی مصوب از سوی نهاد های ورزشی (مانند کمیته بین المللی المپیک، فیفا و آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ) خواهد بود. بدیهی است وکیل، جهت حضور در این مراجع می بایست در حقوق ورزش تخصص داشته باشد و به اصطلاح یک وکیل ورزشی باشد.

خدمات حقوقی قابل ارائه در این زمینه به شرح ذیل می باشند:

قبول وکالت در طرح دعوی یا دفاع در کمیته های انضباطی، اخلاق، کمیته وضعیت و کمیته ملی مبارزه با دوپینگ

وکالت تخصّصی جهت طرح دعوی در دیوان داوری ورزش(CAS) و ارکان قضایی FIFA و AFC

تجربه و تخصّص ما، راهنمای شماست.