دوپینگ (Doping) در ورزش، به استفاده از مواد و داروهایی گفته می شود که این داروها نیرو و کارایی انسان را تا حد بالایی افزایش داده و مصرف آنها توسط سازمانهای مجری و ناظر رقابت های ورزشی ممنوع گردیده است. لیست مواد ممنوعه از سوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) مشخص می گردد.

موارد 11 گانه تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ:

 • وجود یک نوع ماده ممنوعه، مواد حاصل از سوخت و ساز (متابولیت) یا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه یک ورزشکار
 • مصرف یا تلاش برای مصرف یک ماده یا روش ممنوعه توسط ورزشکار
 • فرار، امتناع یا قصور ورزشکار از تن دادن به نمونه گیری(این مورد از اهمیت خاصی در بین موارد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ دارد)
 • قصور از الزامات مربوط به در دسترس بودن ورزشکار
 • دستکاری یا تلاش برای دستکاری ورزشکار یا شخص دیگر در هر بخش از کنترل دوپینگ
 • مالکیت یک ماده یا یک روش ممنوعه توسط ورزشکار یا فرد حامی ورزشکار
 • قاچاق یا تلاش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه توسط یک ورزشکار یا شخص دیگر
 • تجویز یا تلاش برای تجویز هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در حین مسابقات به ورزشکاران توسط یک ورزشکار یا هر شخص دیگر، یا تجویز یا تلاش برای تجویز یک ماده ممنوعه یا روش ممنوع در خارج از مسابقات ممنوع می باشد
 • تبانی یا تلاش برای تبانی توسط ورزشکار یا شخص دیگر
 • همکاری ممنوعه توسط ورزشکار یا شخص دیگر
 • اقداماتی که ورزشکار یا شخص دیگر به منظور دلسرد کردن یا تلافی در برابر ارائه گزارش به مقامات مسئول انجام می دهند.