معافیت استفاده درمانی یا TUE

ورزشکاران ممکن است بیماری یا شرایطی داشته باشند که آنها را مجبور به مصرف دارو یا انجام اقدامات درمانی نماید. اگر دارو یا روشی که یک ورزشکار باید برای درمان بیماری یا شرایط پزشکی از آن استفاده کند، طبق فهرست ممنوعه آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) ممنوع باشد، معافیت استفاده درمانی به ورزشکار اجازه می دهد که آن ماده یا روش ممنوعه را در حین یا خارج از مسابقه(بدون آنکه به نقض قانون ضد دوپینگ و مجازات های ناشی از آن متهم شود)، استفاده نماید. درخواست برای TUE توسط گروهی از پزشکان، معروف به «کمیته معافیت استفاده درمانی» ارزیابی می شود.

معافیت استفاده درمانی صادر شده توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) فقط برای مسابقات سطح ملی و تست های خارج از مسابقه معتبر است.

معیارهای اعطای معافیت

معیارهای اعطای معافیت درمانی بدین شرح هستند:

  1. ابتلای ورزشکار به یک مشکل پزشکی تشخیص داده شده که نیازمند درمان با استفاده از یک ماده یا روش ممنوعه باشد.
  2. استفاده درمانی از این ماده، موجب افزایش قابل توجه عملکرد ورزشکار و فراتر از وضعیت سلامت طبیعی او نگردد.
  3. هیچ جایگزین درمانی مجاز دیگری برای درمان مشکل پزشکی مورد بحث وجود نداشته باشد.
  4. لزوم استفاده از آن ماده یا روش ممنوعه به علت استفاده قبلی(بدون معافیت مصرف درمانی) از ماده یا روشی که در زمان استفاده ممنوع بوده است، نباشد.

نکته مهم: معافیت مصرف درمانی صادر شده توسط ایران نادو فقط برای مسابقات سطح ملی معتبر است. اگر شما ورزشکاری در سطح بین المللی هستید و قرار است در مسابقات بزرگ شرکت کنید، TUE صادر شده توسط ایران نادو معتبر نخواهد بود، مگر اینکه فدراسیون بین المللی مربوطه یا سازمان اصلی برگزار کننده مسابقات، آن را به رسمیت بشناسد. این مسئولیت ورزشکار است که بررسی کند آیا معافیت مصرف درمانی صادره توسط ایران نادو به طور خودکار توسط فدراسیون بین المللی مربوطه یا سازمان اصلی برگزار کننده مسابقات به رسمیت شناخته می شود یا خیر.

آیا امکان استفاده از معافیت مصرف پس از مصرف نیز وجود دارد؟

تنها در صورت داشتن شرایط زیر، امکان درخواست معافیت پس از مصرف یا رترواکتیو وجود دارد:

  1. برای درمان یک وضعیت پزشکی به درمان اورژانسی یا فوری نیاز باشد.
  2. پیش از آنکه نمونه گیری انجام شود زمان کافی یا فرصتی برای درخواست معافیت نباشد یا سایر شرایط استثنایی، مانع از ارایه درخواست معافیت مصرف درمانی یا ارزیابی آن شود.
  3. بر طبق قوانین ضد دوپینگ نادو، ورزشکار، مجاز یا ملزم به ارایه درخواست معافیت مصرف درمانی در زمان زودتری نبوده باشد.
  4. نتیجه مثبت تست به دنبال استفاده خارج از مسابقه ماده ای که مصرف آن فقط در مسابقات ممنوع بود (مثلاً گلوکوکورتیکوئیدها) حاصل شده باشد.