قراردادهای ورزشی

پیشرفت روزافزون ورزش حرفه ای، این پدیده را تبدیل به یک صنعت نموده است؛ ورود اسپانسرها و حامیان مالی از یک طرف و جزئیاتی که در قرارداد بین بازیکن و باشگاه گنجانده می شود از طرف دیگر، سبب شده تا اهمیت تنظیم قراردادهای تخصصی مرتبط با حوزه ورزش بیش از پیش جلوه نماید. بدیهی است هرچه مرحله تنظیم قرارداد با دقت و تخصص بیشتری انجام گردد، به مراتب در روند اجرای قرارداد مشکلات کم تری بروز یافته و امکان وقوع اختلاف و مراجعه به ارکان قضایی و مراجع حل اختلاف نیز کاهش می یابد و طبیعتا هزینه های حل اختلاف نیز به طرفین تحمیل نخواهد شد.

تهیه، تنظیم و بررسی تخصّصی طیف گسترده ای از قراردادهای مرتبط با حوزه ورزش در حیطه کاری ما قرار دارد:

قرارداد بین باشگاه و بازیکن

قرارداد بین باشگاه و اسپانسر

قرارداد بین بازیکن و اسپانسر