فسخ قرارداد بدون دلیل موجه

ماده 17 مقررات فیفا در خصوص وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان در مورد فسخ قرارداد بدون دلیل موجه به شرح ذیل تعیین تکلیف نموده است.

  1. در همه موارد، طرف نقض کننده باید غرامت بپردازد. جبران خسارت نقض با توجه به قانون کشور مربوطه، شرایط خاص ورزش و سایر معیار ها محاسبه می شود، مگر اینکه در قرارداد به گونه ای دیگر مقرر شده باشد؛ جبران خسارت در موارد فسخ قرارداد بدون دلیل موجه به شرح ذیل خواهد بود:

الف) به عنوان یک قاعده کلی، در صورتی که بازیکن پس از فسخ قرارداد قبلی، قرارداد جدیدی منعقد نکند جبران خسارت برابر است با ارزش باقیمانده قراردادی که پیش از موعد فسخ شده است.

ب) چنانچه بازیکن تا زمان تصمیم گیری، قرارداد جدیدی امضا نماید، مبلغ قرارداد جدید -برای دوره مربوط به زمان باقیمانده در قراردادی که پیش از موعد فسخ گردیده- از مقدار باقیمانده قراردادی که زودتر فسخ شده، به عنوان جبران خسارت کسر می گردد. همچنین، در صورتی که فسخ زودرس قرارداد به دلیل بدهی های معوق باشد، علاوه بر جبران خسارت، بازیکن مستحق دریافت حقوق سه ماه به عنوان جبران خسارت اضافی نیز خواهد بود. در شرایط غیر عادی، جبران خسارت مضاعف ممکن است حداکثر تا حقوق شش ماه افزایش یابد. مجموع جبران خسارت به هیچ وجه از باقیمانده مبلغ قراردادی که پیش از موعد فسخ شده بیشتر نخواهد بود.

2. چنانچه مشخص شود بازیکنی در دوره حافظت شده قرارداد را نقض کرده، علاوه بر الزام به پرداخت غرامت، جریمه ورزشی نیز بر او تحمیل خواهد شد. این جریمه شامل محرومیت 4 ماهه از حضور در بازیهای رسمی می باشد. در موارد شدید تر، محرومیت تا 6 ماه نیز خواهد بود.به محض آنکه بازیکن از تصمیم مربوطه اطلاع پیدا کند جریمه های ورزشی بلافاصله اعمال می شوند.(جریمه های ورزشی در بازه زمانی بین آخرین بازی رسمی فصل و اولین بازی رسمی فصل بعد، در هر دو مورد تورنمت های داخلی و مسابقات بین المللی، معلّق خواهند ماند).

بدیهی است تخصصی بودن قوانین، مقررات و آیین نامه های ورزشی منجر به تخصصی شدن دعاوی ورزشی نیز شده است؛ از این رو، لزوم استفاده از وکیل ورزشی مسلط به این قوانین و مقررات در اختلافات ناشی از روابط قراردادی ورزشی بیش از پیش نمایان شده است.

تجربه و تخصّص ما، راهنمای شماست.