شکل رسیدگی در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال

شکل رسیدگی در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در ماده 20 و 21 مقرّرات انضباطی فدراسیون فوتبال به شرح زیر توضیح داده شده است. این دو ماده، حاوی نکات بنیادی در خصوص حقوق اصحاب دعوا، تشکیل جلسه وکیفیت ابلاغ است که آگاهی از آنها برای تمامی اهالی فوتبال و فوتسال اعم از مربی و بازیکن و …. ضروری است.

  1. در رسیدگی های ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، اصل بر رسیدگی غیر حضوری است.
  2. با رعایت اصل فوق، قبل از صدور رای باید فرصت حضور یا ارائه لایحه دفاعیه به طرفین اعطا و اظهارات و دفاعیات ایشان(شفاهی یا مکتوب) اخذ شود.
  3. در صورت دعوت به جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین با وجود رعایت تشریفات مقرر برای دعوت و ابلاغ، مانع از شروع رسیدگی و صدور رای نیست.
  4. جلسات رکن قضایی توسط رییس و در غیاب وی توسط معاون تشکیل و اداره می شود. در هنگام برگزاری جلسه رسیدگی، هیچ کس غیر از اصحاب پرونده از جمله اعضای سایر بخش های فدراسیون حق حضور در جلسه را ندارند مگر اینکه حضور آنها به تشخیص رییس رکن قضایی ضرورت داشته و بدین منظور رسماً دعوت شده باشد . حضور و دلیل حضور چنین شخصی باید در صورتجلسه رسیدگی قید و ثبت شود.
  5. اگر اصحاب پرونده در مورد تعویق یا تجدید جلسه رسیدگی به توافق برسند، رکن قضایی می تواند به آن ترتیب اثر دهد. تمامی ابلاغ های مربوط به باشگاه ها، مربیان، بازیکنان، مقامات و کارکنان باشگاه ها در سطح لیگ برتر و لیگ یک مستقیما به باشگاه ارسال و یک روز بعد از ارسال، ابلاغ شده تلقی می شود ؛ ارسال به باشگاه از طریق اتوماسیون صورت می گیرد.
  6. ابلاغ های مربوطه به باشگاه ها، مربیان، بازیکنان، مقامات و کارکنان باشگاه ها در سطح لیگ های پایین تر، به هیات فوتبال مربوطه ارسال می شود و دو روز بعد از تاریخ ارسال به هیات فوتبال، اوراق مذکور ابلاغ شده تلقی می شوند؛ ارسال به هیات فوتبال از طریق اتوماسیون صورت می گیرد.(هیات فوتبال مکلف است در اسرع وقت و بدون تاخیر، اوراق مذکور را به مخاطب ابلاغ و رسید ابلاغ را به ضمیمه نامه رسمی و از طریق اتوماسیون اداری به فدراسیون فوتبال ارسال نماید)

اهمیت آیین دادرسی

آیین دادرسی و شکل رسیدگی(خواه در مراجع قضایی عام، خواه در مراجع قضایی اختصاصی) از آن جهت که مرتبط با حقوق طرفین اختلاف است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شکل رسیدگی در ارکان قضایی فدراسیون های داخلی و بین المللی و دیوان داوری ورزش(CAS) از جمله مباحث بنیادین در حقوق ورزشی می باشد که برای آنها آیین نامه ها و مقررات خاصّی وضع شده است. با این توضیحات، توصیه می شود اهالی ورزش برای حفظ حداکثری حقوق خود در موارد بروز اختلافات حقوقی و قراردادی، از وکیل ورزشی(وکیل ورزشی در تهران) استفاده نمایند.

تجربه و تخصّص ما، راهنمای شماست.

(وکیل ورزشی در تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.