دستور موقت در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال

به موجب ماده 100 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال رییس رکن قضایی و در غیاب وی معاون او اختیار دارند هر زمان که ضرورت اقتضا نماید به منظور اجرای عدالت، حفظ نظم، ممانعت از بروز زیان جبران ناپذیر و یا مستنداًبه دلایل امنیتی، مبادرت به صدور دستور موقت نماید.

در موارد فوق، الزامی برای استماع اظهارات طرفین قبل از صدور دستور نیست؛ اما به هرحال این دستور باید متکی به دلایل، مستندات و استدلال قوی و کافی باشد.

دستور موقت تا سی روز اعتبار دارد و بنابر ضرورت و در صورت وجود دلایل کافی حداکثر تا ده روز دیگرقابل تمدید است؛ چنانچه تا پایان مدت اعتبار آن، رای نهایی صادر نشود و یا رای برائت صادر گردد، خود به خود از درجه اعتبار ساقط و از آن رفع اثر می شود. در صورت صدورحکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی ازاجرای دستور درهنگام اجرای رای محاسبه و از آن کسر خواهد شد.

دستور موقت صادر شده از سوی رکن قضایی بدوی بلافاصله اجرا می شود، اما در عین حال ظرف دو روز بعد از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف می باشد. این تجدیدنظر خواهی موجب توقف اجرای آن نخواهد شد.

تجدیدنظرخواهی از این دستور رایگان است و باید به صورت مکتوب باشد. رییس کمیته استیناف و در غیاب وی معاون، باید ظرف سه روز کاری و خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمییم نمایند .

در صورت احراز عدم وجود شرایط لازم برای صدور دستور موقت، رییس کمیته استیناف یا معاون او، با صدور رای از دستور رفع اثر می نماید و این رای بلافاصله اجرا می شود.