ماده 20 مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا در مورد حق آموزش در فوتبال یا Training Compensation این چنین آورده است:

حق آموزش(که برخی به اشتباه از آن به حق رشد تعبیر می کنند) با تحقق شرایط زیر باید به باشگاه (های) آموزش دهنده بازیکن پرداخت شود:

الف) بازیکن برای اولین بار قرارداد حرفه ای ثبت می کند؛

ب) هر بار که یک بازیکن حرفه ای تا پیش از پایان فصل تولد 23 سالگی به باشگاهی منتقل گردد.

الزام به پرداخت، هم در مواقعی که این انتقال در طول قرارداد بازیکن صورت گرفته و هم موردی که قرارداد او پایان یافته، وجود خواهد داشت.

خاطر نشان می گردد مقررات مربوط به این حق آموزش، در فوتبال بانوان اعمال نمی شود.

(شایان ذکر است این حق از نظر سنی در مورد بازیکنان 12 تا 21 سال قابل اعمال بوده و فقط تا سن 23 سالگی بازیکن و برای آموزش وی تا سن 21 سالگی قابل پرداخت است).

در همین راستا ماده 21 این مقررات در خصوص مکانیزم مشارکت توضیح داده است:

چنانچه یک بازیکن حرفه ای پیش از پایان قرارداد منتقل گردد، هر باشگاهی که در آموزش و پرورش او مشارکت داشته، سهمی از حق آموزشی که به باشگاه پیشینش پرداخت شده دریافت می نماید.

اطلاعات تکمیلی در این مبحث، در پیوست شماره 4 و 5 «مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان» فیفا آمده است.

در فوتبال داخلی چند سالی هست که برخی از مدیران باشگاه ها با آگاهی حقوقی و استناد به این دسته از مقررات فیفا، مبالغی را از باشگاه هایی که بازیکنان جوان را به خدمت می گیرند دریافت کرده اند. برای مثال پیام صادقیان، محسن مسلمان و مهدی قائدی بازیکنان پرسپولیس و استقلال بوده اند که بحث پرداخت حق آموزش آن ها به باشگاه های قدیمی شان مطرح بوده است.

بجث مربوط به حق آموزش و مکانیزم مشارکت از جمله مباحث فنی و تخصصی حقوق ورزشی است. بهتر است باشگاه ها و بازیکنان برای آگاهی بیشتر و رسیدن به نتیجه، از دانش و تجربه وکیل ورزشی استفاده نمایند.